Ytterligare verktyg för makrotillsyn. Prop. 2017/18:22
Finansdepartementet

Ytterligare verktyg för makrotillsyn. Prop. 2017/18:22

7600

76 kr

Förslag om lagändringar som innebär att Finansinspektionen ges ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslagen innebär i huvudsak att
  • det införs ett nytt krav på att kreditinstitut och sådana kreditgivare som driver verksamhet enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter (bolånelagen) ska driva sin verksamhet på sådant sätt att de inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden,
  • amorteringskravet ska tillämpas också av sådana kreditgivare som driver verksamhet enligt bolånelagen, och
  • det införs en möjlighet att i Sverige erkänna krav som ställs upp i en offentlig reglering i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som motsvarar amorteringskravet eller kravet på att vissa företag ska driva sin verksamhet på ett sådant sätt att de inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden.
Produktdetaljer: