Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen. Prop. 2016/17:150
Justitiedepartementet

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen. Prop. 2016/17:150

7600

76 kr

I propositionen föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen (2005:716) med anledning av den omarbetade Dublinförordningen.Regeringen föreslår bland annat att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.
Produktdetaljer: