Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser. Prop. 2016/17:192
Finansdepartementet

Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser. Prop. 2016/17:192

7600

76 kr

Förslag om ändringar i 7 kap. inkomstskattelagen. Ändringarna aver:
  • Undantag från skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund när de bedriver näringsverksamhet. Ändringen tydliggör att undantaget gäller även i situationer när de ideella föreningarna eller de registrerade trossamfunden får inkomster av att de upplåter rättigheter, när rättigheterna har uppkommit genom främjandet av de allmännyttiga ändamålen.
  • Angående det s.k. fullföljdskravets utformning för kollektivavtalsstiftelserna föreslås att avgifter som betalas av arbetsgivare till kollektivavtalsstiftelser inte ska beaktas vid tillämpning av fullföljdskravet.
Produktdetaljer: