.
Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. SOU 2018:5

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. SOU 2018:5

Betänkande från Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

55000

550 kr (exkl. moms)

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. SOU 2018:5

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. SOU 2018:5

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 706
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824752-5
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt

Om publikationen

Några av utredningens förslag, i korthet:
  • Det allmänna ombudet ska ges möjlighet att föra en talan om fastställelse. Det allmänna ombudet ska ges möjlighet att överklaga ett domstolsavgörande trots att det inte gått ombudet emot eller ändring yrkas (talan om fastställelse). Det är det effektivaste och mest ändamålsenliga sättet att eliminera inlåsningseffekten.
  • Det allmänna ombudets uppdrag ska lagregleras. Enligt förslaget tas det i socialförsäkringsbalken in enbestämmelse som anger att det allmänna ombudets uppgift är att självständigt verka för rättssäkerhet och likformighet vid tillämpningen av bestämmelserna om socialförsäkringen.
  • Det allmänna ombudets kompetensområde ska utvidgas. Utgångspunkten måste vara att det allmänna ombudet ska kunna verka för likformighet och rättssäkerhet genom att överklaga i princip samtliga beslut som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten fattar.
  • Informationsöverföringen till det allmänna ombudet ska förbättras. Det ska tydliggöras att det ankommer på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att bistå det allmänna ombudet med de uppgifter, upplysningar och den hjälp som ombudet behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vidare ska bl.a. myndigheter och arbetsgivare påbegäran lämna det allmänna ombudet uppgifter som avser en person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av socialförsäkringsbalken.

Särskild utredare: Erik Nymansson
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!