Vissa betaltjänstfrågor. Prop. 2018/19:72
Finansdepartementet

Vissa betaltjänstfrågor. Prop. 2018/19:72

8500

85 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i lagen om betaltjänster med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner fullt ut genomförts i svensk rätt.Förslagen innebär bl.a. att det i lagen om betaltjänster ska förtydligas att:
  • informationen om tjänster och avgifter ska utformas på ett visst sätt,
  • en betaltjänstleverantör ska informera konsumenten om rutinerna vid byte av betalkonto, och
  • den betaltjänstleverantör som en konsument har ett betalkonto hos inte får ta ut någon avgift för information om betalningstransaktioner vid byte av betalkonto.