Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen. Prop. 2017/18:43
Näringsdepartementet

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen. Prop. 2017/18:43

7600

76 kr

I konkurrensskadelagen, som genomför ett EU-direktiv, finns bestämmelser om skriftligt bevis som kompletterar rättegångsbalken. Dessa bestämmelser anger att vissa typer av handlingar inte behöver företes eller tillhandahållas som bevis i en rättegång om skadestånd på konkurrensrättslig grund. Huruvida en viss handling är av sådan typ kan prövas av domstol. Vid den prövningen får domstolen, enligt direktivet, inte ge andra parter eller tredje parter tillgång till handlingen. I propositionen föreslås att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift i en handling som domstolen fått för en sådan prövning. Sekretess ska gälla om inte domstolen finner att uppgiften i handlingen ska företes eller tillhandahållas. Samtidigt föreslås att en parts rätt att ta del av en sådan handling begränsas.
Produktdetaljer: