Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. SOU 2016:51
Arbetsmarknadsdepartementet

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. SOU 2016:51

Betänkande av Utredningen om intjänande och bevarande av tjänstepension

25400

254 kr (exkl. moms)

Utredningen har övervägt om direktivets (Europaparlamentet och rådet direktiv 2014/50/EU) bestämmelser om intjänande och bevarande bör genomföras i befintlig lagstiftning. De har dock inte funnit en sådan lösning lämplig. För att tillförsäkra arbetstagare och efterlevande de rättigheter som framgår av direktivet, föreslår utredningen i stället att det införs en ny lag. Den lag utredningen föreslår riktar sig till arbetsgivaren och innehåller bestämmelser om villkor för intjänande och bevarande i avtal om tjänstepension. Lagen föreslås även innehålla bestämmelser om information.
Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!
Tryckt upplaga: