Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Prop. 2014/15:79.
Finansdepartementet

Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Prop. 2014/15:79.

10800

108 kr (exkl. moms)

Genom att ändra i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt. Därutöver föreslår regeringen vissa andra ändringar i lagen som syftar till att främja ett ökat vidareutnyttjande.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
Tryckt upplaga: