Värdigt liv i äldreomsorgen
Socialdepartementet

Värdigt liv i äldreomsorgen

35300

353 kr

Äldreomsorgen underkänd!

Utredningen har inriktat sina förslag på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre människor som har insatser från äldreomsorgen, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De äldres och deras närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras, när och av vem eller vilka har grundläggande betydelse i detta sammanhang.

Det måste till en lagstadgad nationell värdegrund som handlar om att organisera de äldres vardag till ett gott och värdigt liv och inte enbart om vård av sjukdom. Förslagen innebär att socialtjänstlagen måste ändras så att den enskilde själv kan bestämma över vilka insatser som ska göras. Utredningen innehåller tio förslag som kan ge svensk äldreomsorg en annan inriktning än den som finns i dag.

Särskild utredare: Thorbjörn Larsson. OBS! Detta är själva utredningen som ligger till grund för lagrådsremiss och senare en proposition. Detta är inte lagrådsremissen som publicerats i januari 2010. Lagrådsremissen finns inte till försäljning, vi får hänvisa till Regeringskansliet, www.regeringen.se - alt. växeltel: 08-405 10 00.
Produktdetaljer: