Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.)
Finansdepartementet

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.)

52200

522 kr (exkl. moms)

Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!