Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur. Prop. 2016/17:45
Näringsdepartementet

Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur. Prop. 2016/17:45

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i plan- och bygglagen för att på frivillig väg återföra till samhället delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till följd av stora investeringar i transportinfrastruktur.Värdeåterföring föreslås ske genom att en kommun som medfinansierar statlig eller landstingskommunal transportinfrastruktur får förhandla med en byggherre eller fastighetsägare om att ersätta kommunen för en del av den medfinansiering som kommunen lämnar (medfinansieringsersättning). Vidare föreslås en ändring i lagen om vissa kommunala befogenheter som förtydligar att kommuner även får medfinansiera byggande av järnväg, vilket innefattar tunnelbana och spårväg, som ett landsting är huvudman för.