Våld i nära relationer - en folkhälsofråga. SOU 2014:49. VOLYM 2 (av 2) Bilaga. En vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer.
Justitiedepartementet

Våld i nära relationer - en folkhälsofråga. SOU 2014:49. VOLYM 2 (av 2) Bilaga. En vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer.

18200

182 kr (exkl. moms)

Utredningens utgångspunkt: att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I uppdraget har också ingått att samla och stödja berörda aktörer och verka för en bättre samordning av befintligt arbete.Den nationella samordnaren lämnar ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas, bland annat:
  • våld i nära relationer bör bli ett nytt nationellt folkhälsomål
  • stödet till de våldsutsatta måste utvecklas genom att polis, socialtjänst med flera samverkar i operativa arbetsgrupper
  • större fokus måste riktas mot våldsutövaren, både kring repressiva och förebyggande insatser. barns utsatthet måste uppmärksammas mer. Vi måste prata med barn om våld och fråga barn om våld.
Den här vägledningen är en bilaga till huvudbetänkandet, se Relaterade produkter till höger.Särskild utredare: Carin GötbladTeckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!