Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28.
  • Offentlig rätt

Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28.

Delbetänkande från Utredningen om självkörande fordon på väg

25400

254 kr (exkl. moms)

Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28.

Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28.

Om publikationen

Har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.Utredaren bedömer att:
  • De internationella konventionerna om vägtrafik inte hindrar försöksverksamhet med självkörande fordon på väg.
  • För att försöksverksamheten ska kunna genomföras under ordnade former föreslås att verksamheten ska regleras i en särskild lag. För att beviljas tillstånd till försöks-verksamheten ska den som ansöker om tillstånd - testorganisationen - uppfylla särskilda krav.
  • För att säkerställa att regelverket för försöksverksamhet med själv-körande fordon på väg följs ska Transportstyrelsen utöva tillsyn över försöksverksamheten.
  • När fordonet är i självkörande läge ska det straffrättsliga ansvaret bäras av den som har ansökt om tillstånd.
  • Det nuvarande regelverket för ersättning vid trafikskada är sådant att det går att tillämpa på alla nivåer av självkörande fordon.
  • I försökslagstiftningen behöver nya regler för kameraövervakning införas.
  • Det inte är möjligt att i försökslagstiftningen ställa krav på infrastrukturen i samband med olika försök.Det inte behövs några ändringar i arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra försök med självkörande fordon på samtliga automatiseringsnivåer.

Särskild utredare: Jonas Bjelfvenstam.
Köp den tryckta utredningen för att ta del av kompletta analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!