Vägar till hållbara vattentjänster. SOU 2018:34
  • Offentlig rätt
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Vägar till hållbara vattentjänster. SOU 2018:34

Betänkande från Utredningen om hållbara vattentjänster

22000

220 kr (exkl. moms)

Vägar till hållbara vattentjänster. SOU 2018:34

Vägar till hållbara vattentjänster. SOU 2018:34

Om publikationen

Utredningen föreslår:
  • Att Havs- och vattenmyndigheten ska utses till tillsynsvägledande myndighet för länsstyrelsernas tillsyn över hur kommunerna uppfyller sin skyldighet enligt 6 § vattentjänstlagen. Arbetet ska göras i samarbete med Boverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Detta för att ge länsstyrelserna ett ökat stöd, underlätta kunskapsutbyte mellan dem och se till att tillsynen blir mer lika över landet.
  • Att ett nytt stycke införs i 6 § vattentjänstlagen som ska göra att kommunerna lägger ett större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunen ska utreda om det finns en möjlighet att på ett annat sätt än med en allmän va-anläggning uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och miljön.
  • Att ett krav införs i vattentjänstlagen på att kommunerna ska se till att det finns en långsiktig plan för hur försörjning av vattentjänster inom kommunen ska ske och att denna plan ska beslutas av kommunfullmäktige.
  • Att de statliga myndigheter som arbetar med vattentjänsterna behöver samverka mer för att stödja kommunerna och styra mot hållbara vattentjänster. Utredningen föreslår därför att en plattform för detta bör bildas med Naturvårdsverket som koordinator.

Särskild utredare: Anders Grönvall

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!