Utvidgning av Björnlandets nationalpark. Prop. 2016/17:97
Miljö- och energidepartementet

Utvidgning av Björnlandets nationalpark. Prop. 2016/17:97

7600

76 kr

Förslag att Björnlandets nationalpark utvidgas med områden som angränsar till parken. Utvidgningen innebär att nationalparkens areal ökar från 1 143 hektar till 2 369 hektar. Syftet är att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde.Genom utvidgningen tillförs nationalparken väl dokumenterade, höga kvaliteter i form av större urskogs- eller naturskogslika områden, värdefulla våtmarker och särskilda block- och geologiska formationer. Parken är med sina stora arealer natur- och urskogar ett unikt landskapsavsnitt i denna del av landet som i övrigt är starkt påverkat av skogsbruk. Utvidgningen innebär ett ytterligare steg i uppbyggnaden av det ekologiska nätverk av skyddade områden som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden.
Produktdetaljer: