Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Prop. 2016/17:220
Kulturdepartementet

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Prop. 2016/17:220

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.
Tryckt upplaga: