Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Ds 2016:26.
Kulturdepartementet

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Ds 2016:26.

17000

170 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567) avseende bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.Åtgärderna ska vara skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.
ITeckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!