Utvidgad miljöbrottsbestämmelse. Prop. 2015/16:35
Miljö- och energidepartementet

Utvidgad miljöbrottsbestämmelse. Prop. 2015/16:35

7600

76 kr (exkl. moms)

Ändring i miljöbalkens straffbestämmelse om miljöbrott föreslås. Det straffbara området för miljöbrott i samband med avfallshantering föreslås utökas till att avse all hantering av avfall som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön. I gällande rätt omfattas endast sådan hantering av avfall som innebär förvaring eller bortskaffande av avfall.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.
Tryckt upplaga: