Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015. Skr. 2015/16:104
Finansdepartementet

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015. Skr. 2015/16:104

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen utvärderar statens upplåning och skuldförvaltning. Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagens beslutade målet för statsskuldspolitiken, att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer.
Tryckt upplaga: