Utredningen om kommunal planering för bostäder, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om kommunal planering för bostäder, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Det utökade uppdraget innebär att utredaren ska:
  • kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv,
  • kartlägga hur kommunerna använder olika verktyg och belysa vilka avvägningar kommunerna gör vid beslut om åtgärder för bostadsförsörjning i syfte att tillgodose dessa behov,
  • analysera om det finns behov av vägledning eller kompletterande kommunala verktyg i syfte att underlätta arbetet med bostadsförsörjningsfrågor för grupper med sva ställning på bostadsmarknaden, och lämna de förslag som analysen ger upphov till, och vid behov
  • föreslå förändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och angränsande lagstiftning, som kan leda till att efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt.
Utredningstiden förlängs.
Produktdetaljer: