Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Prop. 2017/18:215
Socialdepartementet

Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall. Prop. 2017/18:215

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall. Ändringarna eftersträvar att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Målet är att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts bland annat för våld av exempelvis en närstående. Utredningsverksamheten utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Exempelvis ska fall där barn utsatts för bland annat grov misshandel utredas om brottet begåtts av till exempel en närstående.
Produktdetaljer: