Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster
Finansdepartementet

Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag om hur bil-, motorcykel och mopedpoolstjänster ska kunna främjas. Huvudmotivet är att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter.

Utredaren ska i första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad mervärdesskattesats på sådant tillhandahållande av bil, motorcykel och moped mot betalning som sker genom s.k. bilpool. Utredaren ska analysera och ta ställning till om sänkt mervärdesskatt på bilpoolstjänster är förenligt med EU-rätten. Om utredaren bedömer att en ordning med sänkt skattesats på bilpoolstjänster är möjlig ska utredaren lämna lagförslag om detta.

Om en sådan ordning inte är möjlig ska utredaren i andra hand undersöka andra sätt att främja bilpooltjänster än inom ramen för skattesystemet. Utredaren ska undersöka i vilken utsträckning förslagen kan bidra till minskade vägtrafikvolymer, ökad effektivitet i transportsystemet och minskade utsläpp. En analys ska även göras av substitutionseffekterna, såsom effekterna på resandet i kollektivtrafiken. De samlade samhällsekonomiska effekternaska beskrivas och bedömas.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 6
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Dir. 2018:093
  • ISBN/Best.nr: 68718-093
  • Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Trafik & Transporter