.
Utlänningslagen
  • Offentlig rätt
  • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Utlänningslagen

Håkan Sandesjö, Gerhard Wikrén

med kommentarer

0
Utlänningslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Utlänningslagen (2005:716) behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Lagens tillämpning regleras närmare i utlänningsförordningen och i föreskrifter som meddelas av Migrationsverket.

Innehållet i den trettonde upplagan av denna lagkommentar är aktualiserat fram till den 1 oktober 2022. Efter publiceringen av den tolfte upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd numera är huvudregel och att permanent uppehållstillstånd endast kan beviljas om utlänningen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och uppfyller vissa särskilda krav. Vidare har reglerna om arbetskraftsinvandring och utvisning på grund av brott reformerats.

Utöver utlänningslagen redovisas i lagkommentaren fyra andra lagar, bland annat den upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen) och lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Vidare redogörs för EU-förordningar som är direkt tillämpliga i Sverige och andra rättsakter inom migrationsrätten, bland annat skyddsgrundsdirektivet, asylprocedurdirektivet, mottagandedirektivet och återvändandedirektivet.

Migrationsöverdomstolen har alltsedan 2006 meddelat ett stort antal vägledande avgöranden i mål enligt utlänningslagen. Dessa avgöranden redovisas fram till utgången av september 2022. Vidare redovisas ett stort antal rättsfall från bland annat EU-domstolen och Europadomstolen.