Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn - tre frågor om säkerhetsskydd
Justitiedepartementet

Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn - tre frågor om säkerhetsskydd

8000

80 kr

En särskild utredare ska överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen. Förslagen ska komplettera de förslag som lämnats i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25, se Relaterade produkter, till höger).Syftet är att i linje med slutsatserna i den nationella säkerhetsstrategin stärka förmågan att effektivt och samordnat förebygga och möta omedelbara hot mot och utmaningar för Sveriges säkerhet.Utredaren ska bl.a:
  • kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning,
  • föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen,
  • föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.
Produktdetaljer: