Utbildning för nyanlända elever. Ds 2013:6
Utbildningsdepartementet

Utbildning för nyanlända elever. Ds 2013:6

20000

200 kr

Förberedelseklass och längre skolplikt för nyanlända!Ger förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör regleras. Rektor får fatta beslut om att en nyanländ elev ska få undervisning i förberedelsklass under ett år, eller undantagsvis max två år. Målet är att eleven så fort som möjligt ska slussas över till den normala klassen.Föreslår även att nyanlända elever ska få rätt till längre tid i skolan genom förlängd skolplikt. Om eleven gått i svensk skola kortare tid än fyra år, ska skolplikten upphöra först när eleven uppnår de kunskapskrav som gäller i ämnena svenska eller svenska som andraspråk.
Teckna stående order på Ds från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: