Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90
Finansdepartementet

Utbildning för framtidens arbetsmarknad. SOU 2015:90

24000

240 kr (exkl. moms)

Enligt PISA-undersökningarna har svenska elevers kunskaper försämrats dramatiskt sedan 1990-talet. De försämrade resultaten i skolan riskerar att påverka det svenska humankapitalet och produktiviteten under lång tid framöver. I den nya underlagsrapporten, Utbildning för framtidens arbetsmarknad, har Eva Löfbom och Per Sonnerby studerat och identifierat ett antal utmaningar i det svenska utbildningssystemet.I rapporten föreslås även ett antal åtgärder som skulle kunna bidra till såväl bättre utbildningsresultat som till ett större utbud av arbetskraft som bättre matchar arbetsmarknadens efterfrågan i framtiden. Författarna föreslår bland annat:
  • Utbildningspolitiken ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på systematiska försök och utvärderingar av de reformer som genomförs.
  • Förbättra matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad, till exempel genom yrkesutgångar i gymnasiets högskoleförberedande program, fler vägar in i läraryrket och bättre information om utbildningsval.
  • Inrätta en betygskommission med uppdrag att utreda möjligheterna att externförankra betyg som används för urval till högre utbildningsnivåer och att sätta ämnesbetyg snarare än kursbetyg.
  • Ge högskolan mer balanserade ekonomiska incitament och se till att heltidsstudier på högskolan motsvarar arbetslivets heltidsnorm.
Särskilda utredare: Eva Löfbom och Per SonnerbyTeckna stående order på SOU från Finansdepartementet!