Uppdrag: Samverkan. SOU 2017:19. Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa
Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan. SOU 2017:19. Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa

Delbetänkande från Delegationen för unga och nyanlända till arbete

18000

180 kr (exkl. moms)

Delegationen för unga till arbete, Dua, har uppdraget att verka för attarbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får störregenomslag på lokal nivå. Delegationen ska främja statlig ochkommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.

Utredningen anser bland annat att:
  • Regeringen bör tydliggöra kommunernas och Arbetsförmedlingens ansvar för att även unga över 20 år som inte studerar eller arbetar får det stöd och de insatser de behöver för att komma i studier eller arbete.
  • Det är angeläget att regeringen snarast möjligt föreslår och genomför förändringar av gymnasieskolans språkintroduktionsprogram i syfte att fler unga nyanlända ska nå målen för en gymnasieexamen.
  • Kommunerna bör i större utsträckning än vad som sker i dag använda sig av utrymmet för individuell anpassning av unga nyanländas skolgång. Kommunerna bör också i större utsträckning underlätta för nyanlända elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg att fullfölja en gymnasieutbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen.
  • Insatser för att främja möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden bör prioriteras.
  • Skolverket bör återuppta arbetet med att, i samråd med övriga berörda myndigheter, genomföra fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledningsområdet på gymnasieskolan.

Särskild utredare: Lil Ljunggren Lönnberg
Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!
Tryckt upplaga: