Ungdomars fri- och rättigheter i föreningsliv och skola
Wolters Kluwer

Ungdomars fri- och rättigheter i föreningsliv och skola

43000

430 kr (exkl. moms)

I Ungdomars fri- och rättigheter i föreningsliv och skola utreds och belyses centrala juridiska frågor rörande unga människors fri- och rättigheter, med fokus på underåriga i ideella föreningar och skolvärlden. Flera av dessa frågor har sällan eller aldrig tidigare utretts i ett sammanhang i den juridiska litteraturen.Boken är uppdelad i tre delar, som var och en kan läsas fristående. I första delen avhandlas unga människors grundläggande fri- och rättigheter. Fokus ligger på de positiva opinionsfriheterna och särskild vikt läggs vid åsiktsfrihet och föreningsfrihet. Bokens andra del berör allmän föreningsrätt och övergripande juridiska frågor kring ideella föreningar, med inriktning på mindre ideella föreningar och frågor kring underårigas möjligheter att organisera sig i föreningsform. I bokens tredje del behandlas frågor kring unga människors fri- och rättigheter i skolan. Här utreds hur och i vilken utsträckning en skola har rätt att begränsa elevers medborgerliga fri- och rättigheter, särskilt föreningsfrihet och åsiktsfrihet, genom ordningsregler, ordningsingripanden eller andra typer av inskränkningar.