Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande. Prop. 2016/17:195
Näringsdepartementet

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande. Prop. 2016/17:195

7600

76 kr

Förslag att det i plan- och bygglagen förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen. Syftet är att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande. Föreskrifterna ska bl.a. få avse bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov m.m. och om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Föreskrifterna om undantag ska endast få avse åtgärder för ändring av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse åtgärder som pågår under högst tre år.
Produktdetaljer: