UCITS V. SOU 2015:62. En uppdaterad fondlagstiftning
Finansdepartementet

UCITS V. SOU 2015:62. En uppdaterad fondlagstiftning

28000

280 kr (exkl. moms)

I oktober 2014 fick en särskild utredare uppdraget att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner, det s.k. UCITS V-direktivet, ska genomföras i svensk rätt.Utredningen har även haft i uppdrag göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket.
Särskild utredare: Ann-Christine LindebladTeckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: