Trygghet och studiero
Norstedts Juridik

Trygghet och studiero

27900

279 kr (exkl. moms)

Skolan har ett rättsligt ansvar för att skapa en miljö där barn och elever känner trygghet och studiero. Skollagens och diskrimineringslagens regler om kränkande behandling och diskriminering utgör grunden för detta ansvar. Lagtexten är emellertid i viktiga delar öppet skriven och det finns ont om vägledande praxis från domstolarna. Rättsreglerna om kränkningar ingår dessutom i ett komplext rättsligt sammanhang och för att tillämpa dem rätt behöver man ha en grundläggande förståelse för hur de samspelar med bland annat grundlagarna, Europa- och barnkonventionen, brottsbalken och skadeståndslagen.Målet med boken är att ge lärare och skolledare konkret stöd i arbetet med att förebygga och motverka kränkningar i skolmiljön. Fokus ligger på att öka förståelsen för de övergripande principer som lagstiftningen utgår från. De juridiska resonemangen illustreras med konkreta exempel från skolans vardag åtföljda av tydliga kommentarer och förklaringar