Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Prop. 2016/17:59
Socialdepartementet

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Prop. 2016/17:59

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag att sådan verksamhet inom socialtjänsten, som kommunen överlämnar genom avtal, ska ha tillståndsplikt. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som har slutit avtal med en kommun om att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende, stödboende, vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade, hem för heldygnsvård eller hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet ska ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt få bedriva sådan verksamhet.Tillstånd ska beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.