.
Trafikskadelagen
 • Ersättningsrätt
 • Offentlig rätt
 • Försäkringsrätt
 • Transport och kommunikation
 • Förvaltningsrätt

Trafikskadelagen

Mats Holmqvist

En kommentar

Produkt-id: 8946969313623
ID: P000047277
Trafikskadelagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 1D
 • Utgiven: 2024
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Offentlig rätt
 • Taggar: Försäkringsrätt, Transport och kommunikation, Förvaltningsrätt
 • Författare: Mats Holmqvist

Om boken

Trafikskadelagen innehåller bestämmelser om rätten till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon, s.k. trafikskadeersättning. Sådan ersättning betalas i stor utsträckning på objektiv grund, dvs. oberoende av om någon har varit vållande eller inte. Ersättningens storlek bestäms på skadeståndsrättsliga grunder. Samtidigt fjärmar sig lagen från skadeståndsrätten i andra delar, bl.a. eftersom ett syfte med lagen är att trafikskador som utgångspunkt ska belasta trafikförsäkringar och inte den som har råkat vålla en skada. Lagen innehåller även bestämmelser om vilka fordon som måste ha trafikförsäkring, om vem som får meddela en sådan försäkring och om olika former av återkrav m.m. Därutöver finns även bestämmelser om vilken funktion en svensk trafikförsäkring kan fylla vid resor i andra länder och om andra gränsöverskridande frågor.

I kommentaren förklaras trafikskadelagen paragraf för paragraf. Kommentarerna omfattar utdrag ur och hänvisningar till förarbeten samt hänvisningar till rättspraxis och litteratur. Vidare förklaras hur lagen förhåller sig till EU-rätten och till andra internationella samarbeten på trafikområdet. I vissa delar tillämpar försäkringsbolagen en mer förmånlig praxis för de skadelidande än vad som följer av lagen. Även grunderna för denna praxis redovisas.

I denna uppdatering behandlas huvudsakligen de ändringar i lagen som trätt i kraft under hösten 2023 med anledning av ett nytt EU-direktiv. Det handlar bl.a. om att lagens inledande paragrafer – som behandlar lagens tillämpningsområde – har ändrats. Under 2023 har det dessutom beslutats om ändringar i lagen med anledning av en ny ersättningsordning som skyddar skadelidande för det fall en försäkringsgivare går i konkurs eller tvångslikvideras. Sistnämnda bestämmelser har emellertid ännu inte trätt i kraft och berörs därför inte närmare. I kommentaren har dessutom ny praxis och ny litteratur beaktats.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139116578.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000047277", "primary"=>"false", "verkid"=>"8E0F13151CA26E95852581FB005169CC1", "subject_areas"=>["Ersättningsrätt", "Offentlig rätt"], "subjects"=>["Försäkringsrätt", "Transport och kommunikation", "Förvaltningsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2024-03-27", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1475", "id"=>"B93E587922DF0739C12581FB00523430", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mats", "lastname"=>"Holmqvist"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2019.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139317418", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1D", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-03-27", "publicerat_timestamp"=>1711497600}