.
Trafikkommentarer
  • Offentlig rätt
  • Transport och kommunikation
  • Förvaltningsrätt

Trafikkommentarer

Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl
Produkt-id: 8533395571031
ID: P000046994
Trafikkommentarer
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I den elfte upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare.

I alla EU-länder och inte minst i Sverige pågår ett ständigt arbete med att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det finns också ett långsiktigt mål att ingen ska
omkomma eller skadas allvarligt i trafiken, den s.k. nollvisionen. Det fortgående arbetet inom EU syftar till att åstadkomma ett transportsystem som är effektivt, säkert och hållbart, och som skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig bransch som ger jobb och välfärd. Det fokus som finns på vägtrafikfrågor både nationellt och inom EU gör att lagstiftningen inom området ofta är föremål för utveckling och förändringar.

Trafikkommentarer ger en sammanhållen och detaljerad beskrivning av de viktigaste författningarna som reglerar vägtrafiken i Sverige. Författarna har mångårig yrkesmässig erfarenhet av lagstiftningen inom vägtrafikområdet och kommenterar ingående de aktuella författningarna med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Den författningstext som anges i verket är den som gällde eller, i förekommande fall, var beslutad den 1 juli 2022. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Hänvisningar görs också till Transportstyrelsens föreskrifter, och i vissa fall även till föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139026198.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000046994", "primary"=>"false", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F4500475CC011", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Transport och kommunikation", "Förvaltningsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0325", "id"=>"0DF38FA34AEAC292C12579EB0026FC3F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Maria", "lastname"=>"Ceder"}, {"contact_id"=>"0626", "id"=>"3AE0B5B350334E3BC1257B3900499276", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Erik", "lastname"=>"Olsson"}, {"contact_id"=>"1329", "id"=>"A3DCE5298B86322AC12576660048CDF4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Eva", "lastname"=>"Römbo"}, {"contact_id"=>"1180", "id"=>"8EF9282672234179C12576660048F057", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Åsa", "lastname"=>"Ståhl"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2022.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139317074", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"11A", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-10-11", "publicerat_timestamp"=>1696982400}