Trafikkommentarer
Wolters Kluwer

Trafikkommentarer

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Härmed presenteras den uppdaterade versionen av åttonde upplagan av Trafikkommentarer från Wolters Kluwer.Trafikkommentarer är disponerad så att den kan användas tillsammans med den författningssamling som ges ut av Wolters Kluwer, TRAFIK-SFS. Den kan också användas tillsammans med TRAFIKFÖRFATTNINGAR, som från och med 2013 även den ges ut av Wolters Kluwer (tidigare av NTF).Kommentaren utgår från den författningstext som gällde eller, i förekommande fall, var beslutad den 1 juli 2017.Frågor om trafiksäkerhet och trafik- och naturmiljö har i den europeiska samhällsutvecklingen alltmer kommit att ställas i fokus. Stora satsningar görs såväl i Sverige som i andra länder på att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. Inte minst inom EU drivs arbetet avseende trafikregleringen kraftfullt framåt i syfte att åstadkomma ett system med transporter som är säkrare för både människor och miljö. Det fortgående arbetet inom EU med nya eller ändrade förordningar och direktiv har medfört att det sedan lång tid pågår ett intensivt och kontinuerligt förändringsarbete även i Sverige, för att anpassa våra nationella bestämmelser till de internationella kraven.Kommentaren behandlar ett urval av de mest centrala författningarna på trafikområdet samt redovisar praxis.I denna upplaga ansvarar rådmannen vid Göteborgs tingsrätt, Maria Ceder, för uppdateringen av avsnitten Trafikbrottslagen, som även innehåller en kortare kommentar till lagen om straff för vissa trafikbrott som begåtts utomlands, Lagen om alkoholutandningsprov, Lagen om förbud mot vissa radar- och laserinstrument samt Trafikförordningen, som även innehåller en kortare kommentar till lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.Juristen vid Transportstyrelsen, Erik Olsson, ansvarar för uppdateringen av avsnitten Myndigheter m.m. på transportområdet, Lagen om vägtrafikregister, Förordningen om vägtrafikregister, Yrkestrafiklagen, Taxitrafiklagen och Förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.Kammarrättsrådet vid Kammarrätten i Göteborg, Eva Römbo, ansvarar för uppdateringen av avsnitten Lagen om vägtrafikdefinitioner, Lagen om överlastavgift, Vägmärkesförordningen, Fordonslagen, Fordonsförordningen, Avgasreningslagen, Lagen om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och Lagen om yrkesförarkompetens.Kammarrättsrådet vid Kammarrätten i Göteborg, Åsa Ståhl, ansvarar för uppdateringen av avsnitten Parkeringslagstiftningen, Lagen om felparkeringsavgift, Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, Lagen om flyttning av fordon i vissa fall, Terrängkörningslagen, Körkortslagen och Lagen om trafikskolor.
Digital utgåva: