Trafikkommentarer
Norstedts Juridik

Trafikkommentarer

128700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,287 kr (exkl. moms)

I den nionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare.

I alla EU-länder och inte minst i Sverige pågår ett ständigt arbete med att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det finns också ett långsiktigt mål att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken, den s.k. nollvisionen. Det fortgående arbetet inom EU syftar till att åstadkomma ett transportsystemsom är effektivt, säkert och hållbart, och som skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig bransch som ger jobb och välfärd. Det fokus som finns på vägtrafikfrågor både nationellt och inom EU gör att lagstiftningen inom området ofta är föremål för utveckling och förändringar.

Trafikkommentarer ger en sammanhållen och detaljerad beskrivning av de viktigaste författningarna som reglerar vägtrafiken i Sverige. Författarna har mångårig yrkesmässig erfarenhet av lagstiftningen inom vägtrafikområdet och kommenterar ingående de aktuella författningarna med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Den författningstext som anges i boken är den som gällde eller, i förekommande fall, var beslutad den 1 juli 2018. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Hänvisningar görs också till Transportstyrelsens föreskrifter, och i vissa fall även till föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 878
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913911653-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Frågor om trafiksäkerhet och trafik- och naturmiljö har i den europeiska samhällsutvecklingen alltmer kommit att ställas i fokus. Stora satsningar görs såväl i Sverige som i andra länder på att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. Inte minst inom EU drivs arbetet avseende trafikregleringen kraftfullt framåt i syfte att åstadkomma ett system med transporter som är säkrare för både människor och miljö. Det fortgående arbetet inom EU med nya eller ändrade förordningar och direktiv har medfört att det sedan lång tid pågår ett intensivt och kontinuerligt förändringsarbete även i Sverige, för att anpassa våra nationella bestämmelser till de internationella kraven.

Kommentaren behandlar ett urval av de mest centrala författningarna på trafikområdet samt redovisar praxis.

Kommentaren utgår från den författningstext som gällde eller, i förekommande fall, var beslutad den 1 juli 2019
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning, Övrigt
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2019-08-23
  • Version: 9
  • ISBN: 978-913911653-0