Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen
Finansdepartementet

Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen

8000

80 kr

En särskild utredare ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Syftet är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Utredaren ska göra en konsekvensanalys och särskilt uppmärksamma vilken inverkan den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfartsnäringen har på andra branscher. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 november 2014.
Produktdetaljer: