Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel. Prop. 2016/17:207
Näringsdepartementet

Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel. Prop. 2016/17:207

7600

76 kr

Förslag att kommuner ska utöva tillsyn över att lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel följs i fråga om tankstationer för väte.Tillsynen ska utövas av samma kommunala nämnd som utför tillsyn över tankstationen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. En kommun ska få sluta avtal med ackrediterade organ om att det ackrediterade organet ska bistå kommunen i kommunens tillsyn. Ett sådant avtal ska inte få omfatta uppgifter som innefattar myndighetsutövning.
Produktdetaljer: