Tillsyn över polisen och Kriminalvården. SOU 2015:57
Justitiedepartementet

Tillsyn över polisen och Kriminalvården. SOU 2015:57

44700

447 kr

Kommittén har utrett behovet av en fristående myndighet som granskar Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården. Kommittén menar att det finns ett behov av en ny myndighet som kontrollerar att polis och kriminalvård uppfyller de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter.Kommittén föreslår att tillsynen ska kunna avse all den verksamhet som aktuella myndigheter bedriver. Tillsynsmyndigheten bör enligt förslaget i hög grad själv prioritera vilka tillsynsärenden som ska inledas och metoderna för tillsynen. Tillsynen bör dock enligt förslaget inriktas på förhållanden som är särskilt ingripande eller på annat sätt har stor betydelse för den enskilda. Vidare ska tillsynen bedrivas strategiskt och planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanalyser. Myndigheten ska utföra inspektioner och utreda klagomål. Personal från tillsynsmyndigheten ska också regelbundet åka med som oberoende observatörer vid utrikestransporter som kan innefatta tvång och som utförs av någon av myndigheterna, exempelvis tvångsvis verkställande av beslut om avvisning eller utvisning.
Särskild utredare: Martin HolmgrenTeckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: