Tillsyn över ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen. Prop. 2018/19:125
Finansdepartementet

Tillsyn över ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen. Prop. 2018/19:125

16000

160 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås hur EU-direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för:
  • penningtvätt eller
  • finansiering av terrorism,
  • om ändring av EU-förordning (EU) nr 648/2012 och om
  • upphävande av EU-direktiv 2005/60/EG och
  • om kommissionens direktiv 2006/70/EG fullt ut ska genomföras i svensk rätt i fråga om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag.

Det föreslås i huvudsak att advokatbolag, men inte biträdande jurister på advokatbyråer, ska utgöra verksamhetsutövare enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) till den del verksamheten avser vissa tjänster. Det ska uttryckligen anges i lag att advokatbolag står under tillsyn avSveriges advokatsamfund vid tillämpning av penningtvättslagen. Vid överträdelser av penningtvättslagen ska Advokatsamfundet få ingripa mot advokatbolag genom uttalande, erinran och varning.

Vid överträdelser av penningtvättslagen ska Länsstyrelsen i Stockholms län – efter överlämnande av samfundet och i förening med varning mot advokat eller advokatbolag – få ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolags ledning genom beslut om sanktionsavgift och tillfälligt förbud att ingå i advokatbolags ledning.