Tillsyn och kontroll för hälso- och miljöområdet inom försvaret. SOU 2015:79.
Försvarsdepartementet

Tillsyn och kontroll för hälso- och miljöområdet inom försvaret. SOU 2015:79.

28000

280 kr

Utredningen föreslår:
  • att generalläkaren fortsatt ska tillhöra Försvarsmakten, med tanke på särarten i myndighetens verksamhet. Men åtgärder behöver vidtas för att stärka funktionens självständighet. Den nuvarande ordningen där regeringen efter förslag från Försvarsmakten beslutar om placering som Generalläkare tas bort. Regeringen föreslås istället besluta om anställning efter ett ansökningsförfarande. Regeringen föreslås i Försvarsmaktens regleringsbrev tilldela tillsynsfunktionen medel för löne- och verksamhetskostnader.
  • att generalläkaren ska byta namn till försvarsinspektören för hälsa och miljö
  • att tillsynsfunktionen föreslås få utvidgade ingripandemöjligheter i fråga om patientsäkerhet och djurskydd. Kontrollansvaret utvidgas till att även avse foder och animaliska biprodukter, och på vissa områden utvidgas ansvaret till att även avse Försvarets materielverk och Fortifikationsverket
  • att det ska införas en ny bestämmelse i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten av vilken det ska framgå att Försvarsmakten så långt det är möjlig och skäligt utomlands ska planera och bedriva verksamheter så att principer om god vård, hälso- och miljöhänsyn och djurskydd uppfylls
  • att tillsynsfunktionen ska se efter att detta uppfylls. Det föreslås även en rapporteringsskyldighet till regeringen gällande allvarliga brister som Försvarsmakten m.fl. myndigheter trots påpekande inte rättar till.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: