Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
Finansdepartementet

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.

18200

182 kr (exkl. moms)

Förslag som syftar till att genomföra kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner (härefter direktivet om tillåtna tillgångar). Även förslag till ändringar avseende Finansinspektionens tillsyn och möjligheter till ingripanden.
Tryckt upplaga: