Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Prop. 2015/16:134
Utbildningsdepartementet

Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Prop. 2015/16:134

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i bestämmelserna i skollagen om bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Genom ändringarna förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

Vidare gör regeringen bedömningen att det bör klargöras att ett tilläggsbelopp också kan lämnas för sådana extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov av i undervisningen. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att enskilda huvudmän för förskolor och skolor får de resurser som behövs för att tillgodose varje barns och elevs behov av särskilt stöd.

Det föreslås även att en hänvisning i skollagen till specialutformade program i gymnasiesärskolan, som inte längre tillhandahålls, ska tas bort.
Tryckt upplaga: