Tid för undervisning. Ds 2013:50
Utbildningsdepartementet

Tid för undervisning. Ds 2013:50

20000

200 kr

Föreslår en modell med olika steg i arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd. Förslagen bygger på att det finns en undervisning som möter alla elever. Stöd är den första insatsen som sätts in för en elev som behöver det. Om en elevs behov av stöd inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektor. Rektor kan sedan göra bedömningen att eleven är i behov av särskilt stöd. Detta ska dokumenteras i ett särskilt åtgärdsprogram endast om eleven, om han/hon har fyllt 16 år, eller elevens vårdnadshavare begär det.
Teckna stående order på Ds från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: