Swedish Labour Legislation
Wolters Kluwer

Swedish Labour Legislation

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Swedish Labour Legislation är en lagsamling med utvald svensk lagstiftning på engelska inom arbetsrätt. Allt översättningsarbete har utförts av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden, som också uppdaterar och kompletterar med ny översatt författningstext. INNEHÅLLAnställningsskydd· Job Support Schemes (Certain Measures) Act /Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder· Employment Protection Act /Lag (1982:80) om anställningsskydd · Public Employment Act /Lag (1994:260) om offentlig anställning· Posting of Workers Act /Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagareMedbestämmande· Union Representatives (Status in the Workplace) Act /Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen· Employment (Co-Determination in the Workplace) Act /Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet· Private Sector Employees (Board Representation) Act /Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda· European Works Councils Act /Lag (2011:427) om europeiska företagsrådArbetstid, semester och ledighet· Employee Leave (Education) Act /Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning· Annual Leave Act /Semesterlag (1977:480)· Working Hours Act /Arbetstidslag (1982:673)· Parental Leave Act /Föräldraledighetslag (1995:584)· Part-time and Fixed-term Employees (Anti-Discrimination) Act /Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställningJämställdhet och diskriminering· Anti-Discrimination Act /Diskrimineringslag (2008:567)Lön, skatt och sociala avgifter· Employer’s Setoff Rights Act /Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrättArbetsmiljö· Work Environment Act /Arbetsmiljölag (1977:1160)Affärshemligheter och personuppgifter· Trade Secrets Act /Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter· Personal Data Act /Personuppgiftslag (1998:204)
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: