Swedish Commercial Legislation
Norstedts Juridik

Swedish Commercial Legislation

Stående order

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Sweden AB TransLegal

Svensk civilrättslig lagstiftning översatt till engelska. Ett femtiotal svenska författningar på engelska sorterade under sex ämnesmoduler i Juno. Engelsk text presenteras parallellt med den svenska och en konsekvent terminologi används. Lagarna uppdateras m.h.t. ny och ändrad lagstiftning minst två gånger per år.

Allt översättningsarbete har utförts av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden, http://www.translegal.com

INNEHÅLL
Fundamental Commercial Legislation
Grundläggande affärsjuridik
-Contracts Act /Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
-Gifts Act /Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
-Limitations Act P/Preskriptionslag (1981:130)
-Good Faith Acquisition of Personal Property Act /Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
-Commercial Agents Act /Lag (1991:351) om handelsagentur
-Sales of Goods Act /Köplag (1990:931)
-Applicable Law (International Sale of Goods) Act /Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
-Promissory Notes Act /Lag (1936:81) om skuldebrev
-Credit Sales Between Undertakings Act /Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
-Notice to Unknown Creditors Act /Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
-Interest Act /Räntelag (1975:635)
-Trading Prohibition Act /Lag (2014:836) om näringsförbud
-Deposit of Money in Escrow Act /Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Company Law
Bolagsrätt
-Companies Act /Aktiebolagslag (2005:551)-Partnership and Non-registered Partnership Act /Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
-European Economic Interest Groupings Act /Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
-Foreign Branch Offices Act /Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Accounting and Financial Reporting Legislation
Bokföring och redovisning
-Accounting Act /Bokföringslag (1999:1078)
-Auditing Act /Revisionslag (1999:1079)
-Public Accountants Act /Revisorslag (2001:883)
-Public Accountants Ordinance /Förordning (1995:665) om revisorer
-Review of Certain Matters (Accounting Act) Ordinance /Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
-Annual Reports Act /Årsredovisningslag (1995:1554)
-Funds Accounting Act /Lag (1944:181) om redovisningsmedel
-Rights of Priority Act /Förmånsrättslag (1970:979)
-Company Reorganisation Act /Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
-Limited Floating Charges Act /Lag (2008:990) om företagsinteckning

Insurance Legislation
Försäkringsrätt
-Insurance Contracts Act /Försäkringsavtalslag (2005:104)
-Insurance Mediation Act /Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
-Insurance Mediation Ordinance /Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling

Banking, Finance and Securities Legislation
Bank-, finans- och värdepappersrätt
-Banking and Financing Business Act /Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
-Banking and Financing Business (Implementation) Act /Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse
-Certain Financial Operations (Reporting Duty) Act /Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
- Credit Institutions and Securities Companies (Special Supervision) Act /Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
- Credit Institutions and Securities Companies (Special Supervision) Implementation Act /Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
-Securities Market Act /Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
-Swedish UCITS Act /Lag 2004:46 om värdepappersfonder
--Investment Funds (Implementation) Act /Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
-Financial Instruments Trading Act /Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
-Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act / Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansierng av terrorism
-Financial Instruments Trading (Market Abuse Penalties) Act /Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
-Stock Market (Takeover Bids) Act /Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
-Financial Conglomerates (Special Supervision) Act /Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
-Financial Advice to Consumers Act /Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
-Financial Advice to Consumers Ordinance /Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter
-Investor Protection Act /Lag (1999:158) om investerarskydd
-Consumer Credit Act /Konsumentkreditlag (2010:1846)

Marketing, Competition and Consumer Protection Legislation
Konsument-, konkurrens- och marknadsrätt
-Market Court Act /Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
-Marketing Practices Act /Marknadsföringslag (2008:486)
-Product Safety Act /Produktsäkerhetslag (2004:451)
-Competition Act /Konkurrenslag (2008:579)
-Price Regulation Act /Prisregleringslag (1989:978)
-Marketing and Competition (Obligation to Provide Information) Act /Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
-Consumer Sales Act /Konsumentköplag (1990:932)
-Consumer Services Act /Konsumenttjänstlag (1985:716)
-Distance and Off-Premises Comntracts Act /Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaer
-Estate Agents Act /Fastighetsmäklarlag (2011:666)

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2019
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901319-8
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv