.
Swedish Commercial Legislation
 • Associationsrätt
 • Redovisning och revision
 • Ersättningsrätt
 • Redovisning och Revision
 • Försäkringsrätt

Swedish Commercial Legislation

Sweden AB TransLegal

Stående order

535700

5.357 kr (exkl. moms)

Swedish Commercial Legislation

Swedish Commercial Legislation

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Pärm med lösblad
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1304
 • Utgiven: 2000
 • ISBN: 978-913901319-A
 • Ämnen: Associationsrätt, Redovisning och revision, Ersättningsrätt
 • Taggar: Redovisning och Revision, Försäkringsrätt
 • Författare: Sweden AB TransLegal

Om boken

En pärm i lösbladsform med ett femtiotal svenska författningar på engelska sorterade under sex ämnesmoduler. Engelsk text presenteras parallellt med den svenska och en konsekvent terminologi används. Lagarna uppdateras m.h.t. ny och ändrad lagstiftning minst två gånger per år.

Allt översättningsarbete har utförts av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden, http://www.translegal.com

De engelska lagöversättningarna i Swedish Commercial Legislation finns också som ämnesmoduler i Juno – Norstedts Juridiks arbetsverktyg på Internet.

INNEHÅLL
Fundamental Commercial Legislation
Grundläggande affärsjuridik
-Contracts Act /Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
-Gifts Act /Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
-Limitations Act P/Preskriptionslag (1981:130)
-Good Faith Acquisition of Personal Property Act /Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
-Commercial Agents Act /Lag (1991:351) om handelsagentur
-Sales of Goods Act /Köplag (1990:931)
-Applicable Law (International Sale of Goods) Act /Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
-Promissory Notes Act /Lag (1936:81) om skuldebrev
-Credit Sales Between Undertakings Act /Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
-Notice to Unknown Creditors Act /Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
-Interest Act /Räntelag (1975:635)
-Trading Prohibition Act /Lag (2014:836) om näringsförbud
-Deposit of Money in Escrow Act /Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Company Law
Bolagsrätt
-Companies Act /Aktiebolagslag (2005:551)-Partnership and Non-registered Partnership Act /Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
-European Economic Interest Groupings Act /Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
-Foreign Branch Offices Act /Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Accounting and Financial Reporting Legislation
Bokföring och redovisning
-Accounting Act /Bokföringslag (1999:1078)
-Auditing Act /Revisionslag (1999:1079)
-Public Accountants Act /Revisorslag (2001:883)
-Public Accountants Ordinance /Förordning (1995:665) om revisorer
-Review of Certain Matters (Accounting Act) Ordinance /Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
-Annual Reports Act /Årsredovisningslag (1995:1554)
-Funds Accounting Act /Lag (1944:181) om redovisningsmedel
-Rights of Priority Act /Förmånsrättslag (1970:979)
-Company Reorganisation Act /Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
-Limited Floating Charges Act /Lag (2008:990) om företagsinteckning

Insurance Legislation
Försäkringsrätt
-Insurance Contracts Act /Försäkringsavtalslag (2005:104)
-Insurance Mediation Act /Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
-Insurance Mediation Ordinance /Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling

Banking, Finance and Securities Legislation
Bank-, finans- och värdepappersrätt
-Banking and Financing Business Act /Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
-Banking and Financing Business (Implementation) Act /Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse
-Certain Financial Operations (Reporting Duty) Act /Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
- Credit Institutions and Securities Companies (Special Supervision) Act /Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
- Credit Institutions and Securities Companies (Special Supervision) Implementation Act /Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
-Securities Market Act /Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
-Swedish UCITS Act /Lag 2004:46 om värdepappersfonder
--Investment Funds (Implementation) Act /Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
-Financial Instruments Trading Act /Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
-Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act / Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansierng av terrorism
-Financial Instruments Trading (Market Abuse Penalties) Act /Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
-Stock Market (Takeover Bids) Act /Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
-Financial Conglomerates (Special Supervision) Act /Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
-Financial Advice to Consumers Act /Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
-Financial Advice to Consumers Ordinance /Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter
-Investor Protection Act /Lag (1999:158) om investerarskydd
-Consumer Credit Act /Konsumentkreditlag (2010:1846)

Marketing, Competition and Consumer Protection Legislation
Konsument-, konkurrens- och marknadsrätt
-Market Court Act /Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
-Marketing Practices Act /Marknadsföringslag (2008:486)
-Product Safety Act /Produktsäkerhetslag (2004:451)
-Competition Act /Konkurrenslag (2008:579)
-Price Regulation Act /Prisregleringslag (1989:978)
-Marketing and Competition (Obligation to Provide Information) Act /Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
-Consumer Sales Act /Konsumentköplag (1990:932)
-Consumer Services Act /Konsumenttjänstlag (1985:716)
-Distance and Off-Premises Comntracts Act /Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaer
-Estate Agents Act /Fastighetsmäklarlag (2011:666)

Pärmen är vid köp uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet och är angivet pris avser endast den uppdaterade pärmen. Vid köp tecknas samtidigt en stående order på den kommande utgivningen av supplement med nya blad som ersätter befintliga blad som sänds ut automatiskt minst 2 gånger/år. En stående order gäller till dess att kunden säger upp den. Supplementet faktureras vid varje utskick. Omfång och pris varierar främst beroende på omfång varför priset inte kan fastställas i förväg.