Sveriges framtida befolkning 2012-2060
Statistiska centralbyrån/SCB

Sveriges framtida befolkning 2012-2060

32200

322 kr

Yrkesaktiva i åldern 20-64 år får dra ett tyngre lass i framtiden!Redovisar en prognos över befolkningsutvecklingen på nästan 50 års sikt, fram till år 2060.Prognosen visar att andelen äldre (65+) väntas öka, från 19 procent år 2011 till 25 procent i slutet av prognosperioden. Samtidigt minskar antalet yrkesaktiva från 58 till 52 procent. Som en följd av den förändrade åldersstrukturen ökar den demografiska försörjningskvoten från 0,71 år 2011 till 0,92 år 2060.Några övriga tendenser:
  • Ökning av andelen utrikes födda från 15 till 18 procent
  • Männen blir fler än kvinnorna under perioden
  • Fortsatt stor invandring de närmaste åren med en nettomigration på mellan 50-60 000 per år
  • Medellivslängden ökar för både män och kvinnor med en minskad skillnad mellan könen på sikt
Produktdetaljer: