Svensk aktiebolagsrätt
Norstedts Juridik

Svensk aktiebolagsrätt

60700

607 kr

I denna fjärde upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagetsbildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolagsamt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred ochdetta syns på olika vis.Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden presenteras(aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision,skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.). Ett annat är att ABL:sregler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi,redovisning, historia, affärsetik o.s.v.). Den breda presentationen avABL syns även i att reglerna illustreras med hjälp av praktiska exempeloch pedagogiska modeller.Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landetsjurist- och ekonomutbildningar.
Produktdetaljer: