Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning.
Finansdepartementet

Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En kartläggning.

Rapport 3 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)

18400

184 kr (exkl. moms)

Utbetalningar från välfärdssystemen är en viktig samhällsfunktion och utgör en stor del av de offentliga finanserna. Denna rapport innehåller en kartläggning av riksdagens och regeringens styrning med avseende på felaktiga utbetalningar och bidragsbrott och fem utbetalande myndigheters arbete med att säkerställa korrekta utbetalningar och motverka bidragsbrott.

Någon heltäckande beskrivning av dessa områden har tidigare inte gjorts på ett samlat sätt för den övergripande styrningen och de fem utbetalande myndigheternas arbete (Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten). Dessa myndigheter står för merparten av utbetalningarna från välfärdssystemen. 2018 betalade myndigheterna ut sammanlagt drygt 680 miljarder kronor.

Vår kartläggning visar att styrningen och återrapporteringen av arbetet med felaktiga utbetalningar är bristfällig och ansvaret otydligt. Det finns inte någon samlad redovisning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från välfärdssystemen.Den övergripande styrningen och återrapportering mellan riksdag och regering är otydlig på området. Perspektivet felaktiga utbetalningar och bidragsbrott finns inte explicit med i den övergripande styrningen i budgetprocessen mellan riksdag och regering för de utgiftsområden som avser fyra av de fem utbetalande myndigheterna. Återrapporteringen från regeringen till riksdagen är svåröverblickbar och det saknas resultatindikatorer som är direkt kopplade till de fem utbetalande myndigheternas arbete med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Den övergripande styrningen utgår från enskilda myndigheters verksamheter. Därmed saknas ett välfärdssystemperspektiv på arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar och det saknas också ett tydligt övergripande ansvar för frågan.Beställ ditt eget exemplar av utredningen och läs mer.
För fler rapporter från Delegationen, se längre ned.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824932-1
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor